Thi online ngày 07.03.2022

Ngày đăng: 07-03-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

» BÀI THI THỬ «


• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A2, K1-C9TY-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: VI SINH VẬT THÚ Y (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CTY-A2, K1-C9TY-A1

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài