Thi online ngày 05.08.2022

Ngày đăng: 05-08-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: THƯƠNG PHẨM HÀNG THỰC PHẨM (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K13-CBMA-A2, K14-CBMA-A1, K14-CBMA-A2, K14-CBMA-B1, K1-CCBMA-A1

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài


• Môn thi: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K13, K14 TC, K15; K1, K2 CĐ

• Thời gian bắt đầu: 19h15

• Thời gian kết thúc: 20h15

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài