Thi online ngày 05.01.2022

Ngày đăng: 02-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 20h00

• Thời gian kết thúc: 21h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


» BÀI THI THỬ «