Thi online ngày 04.05.2020

Ngày đăng: 04-05-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3, K12-DS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: MARKETING DƯỢC (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-B13, K13-DS-B14

• Thời gian bắt đầu: 19h00

• Thời gian kết thúc: 20h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi


• Môn thi: DƯỢC LIỆU (60 phút – Trắc nghiệm)

• Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3, K12-DS-A4

• Thời gian bắt đầu: 19h30

• Thời gian kết thúc: 20h30

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi