Thi online ngày 03.06.2022

Ngày đăng: 03-06-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K2-CTY-A1, K1-C9TY-A1, K1-CTY-A2, K1-CCBMA-A1, K1-CĐI-A3, K1-CDS-A5

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài