Thi online ngày 13.01.2022

Ngày đăng: 13-01-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài