Thi online ngày 01.06.2022

Ngày đăng: 01-06-2022

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

• Môn thi: HOÁ HỮU CƠ (60 phút – Tự luận)

• Lớp: K1-CDS-A2

• Thời gian bắt đầu: 18h00

• Thời gian kết thúc: 19h00

• Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài