TB về việc cấp mã số HSSV, email cá nhân từng HSSV &danh sách các lớp học phần học online bằng phần mềm Microsoft Teams đợt 1

Ngày đăng: 18-04-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Thông báo v.v cấp mã số HSSV, email cá nhân từng HSSV &danh sách các lớp học phần online bằng phần mềm Microsoft Teams đợt 1