TB Số 50 v.v triển khai học lại/ học bổ sung, thi lại đối với học sinh K12 &HS lớp K13-MN-B1 (kèm theo Danh sách, Lịch học, Lịch thi lại)

Ngày đăng: 25-05-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

ALS.TB số 50 v.v triển khai học lại, học bổ sung, thi lại đối với học sinh K12 và học sinh lớp K13-MN-B1

ALS.TKB học lại, học bổ sung các môn GDQP, GDTC, CT-PL, TAGT

ALS. TKB học lại lớp K12-DS-B11

ALS. Lịch thi lại K12 ngành Dược – Lớp K12-DS-B11, K12-DS-B12

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-B11

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-B12

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-A1

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-A2

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-A3

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-DS-A4

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-TY-A

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-YS-B1

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-CBMA-A1

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-MN-A

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K13-MN-B1

ALS. Danh sách thi lại, thi bổ sung, học lại, học bổ sung các môn lớp K12-ĐDD-B1