Phòng Quản lý đào tạo

Ngày đăng: 29-06-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Quản lý chương trình đào tạo

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xây dựng, cải tiến mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần.

– Hỗ trợ các Khoa/Bộ môn xây dựng đề án và thực hiện các thủ tục mở ngành/loại hình đào tạo.

– Quản lý tập trung các chương trình đào tạo vào phần mềm chuyên dụng, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch đào tạo trong toàn trường.

* Quản lý kế hoạch đào tạo

– Xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo chung của năm học.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn lập kế hoạch giảng dạy cho từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện lịch trình giảng dạy – học tập, thời khóa biểu.

* Quản lý kế hoạch thi học phần

– Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần trong từng học kỳ.

– Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các công đoạn của kỳ thi kết thúc học phần như: ra đề thi, nhân bản, lưu trữ, bảo mật đề thi; công tác tổ chức coi thi; chấm thi và lưu trữ bài thi.

– Phối hợp với các Khoa/Bộ môn tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống ngân hàng câu hỏi thi cho từng học phần.

* Xử lý học vụ

– Quản lý điểm học phần

– Thực hiện xét miễn giảm học phần, chuyển điểm.

– Tổ chức thực hiện công tác xử lý học vụ theo học kỳ, năm học.

– Cấp bảng điểm học tập, chứng nhận tốt nghiệp, các loại giấy xác nhận liên quan đến quá trình đào tạo cho sinh viên.

– Thực hiện giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, trở lại học, chuyển hệ, chuyển ngành, chuyển trường.

– Xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách và ra các quyết định công nhận tốt nghiệp.

* Quản lý văn bằng tốt nghiệp

– Thực hiện việc in bằng tốt nghiệp.

– Tổ chức cấp phát văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

– Thực hiện việc quản lý, trích lục, xác nhận văn bằng.


Trưởng phòng: Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phó Trưởng phòng: Thầy Châu Viết Trình

Điện thoại: (+84) 234 381 9377