Phòng CTSV & Hướng nghiệp

Ngày đăng: 29-06-2017

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

– Phòng Hướng nghiệp là đơn vị chức năng trực thuộc Công ty TNHH MTV Đào tạo và Phát triển NNL Âu Lạc, hoạt động theo quy chế tổ chức, chủ trưương chính sách và chiến lược phát triển của công ty.

– Phòng Hướng nghiệp là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Điều hành về công tác giáo dục, quản lý sinh viên và định hướng nghề nghiệp. Bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức học sinh, sinh viên, định hướng nghề nghiệp trong suốt thời gian học tập tại trường và hỗ trợ việc làm sau khi ra trường.

2. Nhiệm vụ

  • Công tác giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên

– Triển khai và thực hiện các văn bản, qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác HSSV. Xác nhận chế độ chính sách của nhà nước qui định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng và chế độ khác liên quan đến học sinh.

– Theo dõi, kiểm tra học sinh, sinh viên trong việc chấp hành các quy định về học tập và rèn luyện. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, xếp loại hạnh kiểm từng học kỳ, năm học và toàn khóa.

– Quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên sau khi nhập học.

– Thực hiện tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Công tác tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng

– Tìm kiếm cơ hội việc làm cho học sinh và thống kê học sinh sau khi ra trường đã có việc làm để có định hướng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực.

– Khai thác, tham mưu ký kết các chương trình liên kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp.

– Đăng thông tin tuyển dụng của các đối tác, thông báo tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp lên Website của trường.

– Tổ chức đào tạo kỹ năng cho các lớp ngắn hạn.

  • Quan hệ quốc tế, xuất khẩu lao động và Du học

– Xây dựng và thực hiện các kế hoạch về công tác xuất khẩu nguồn nhân lực và du học; giới thiệu và tư vấn các ngành nghề đào tạo phù hợp cho học sinh đăng ký xuất khẩu lao động và du học.

– Tìm kiếm các cơ hội hợp tác và giao lưu văn hóa với các đơn vị bạn, doanh nghiệp; hợp tác với các đơn vị nước ngoài, xây dựng các mô hình liên kết đào tạo; cung cấp thông tin và tư vấn du học cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường.


Trưởng phòng: Thầy Nguyễn Minh Đức
Điện thoại: (+84) 234 381 9388