Notification

19/10/2018

Class schedule from 22/10/2018 to 27/10/2018

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 1, 2 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 3 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 1, 2 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 Thời khoá biểu lớp…

03/01/2018

New Enrollment for Second Major Medico

STUDENTS: Graduates of Intermediate level and above in the majors: pharmacists, nurses, midwives, traditional medicine medico, medico in preventive medicine … TIME FOR RECEIVING DOCUMENTS AND OPENING: * Time to receive application: from the date of issuance until January 19, 2018; * Opening time: 7.30AM on January 20, 2018 *…

28/06/2017

Mẫu văn bản

Báo cáo kết quả công việc cá nhân Cung cấp trang thiết bị làm việc Mẫu cung cấp vật tư Mẫu cung cấp văn phòng phẩm Đề xuất mang vật tư ra ngoài trường Đề xuất xe ôtô Đơn xin nghỉ phép Mẫu nghỉ thai sản, việc riêng