Quản trị mạng máy tính

Ngày đăng: 28-11-2018

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Mục tiêu:

a) Về kiến thức:

Lắp ráp, cài đặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống máy tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

b) Về kỹ năng:

Thiết kế hệ thống mạng LAN, lắp ráp và cài đặt hệ thống mạng, quản trị hệ thống mạng, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống mạng, đảm bảo an thoàn hệ thống mạng, khai thác và quản lý dịch vụ Interne, thiết kế Web và lập trình mạng, biết giao tiếp, thi công, quản lý và tổ chức hệ thống mạng.

c) Về thái độ

+ Tự nâng cao năng lực chuyên môn và kèm cặp người khác làm được một số việc nhất định trong phạm vi nghề nghiệp.

+ Biết các biện pháp an toàn nghề nghiệp.