Thông tin Học/Thi – Kiểm tra Online trên Microsoft Teams

16/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa KT-DL-NN

* BỘ MÔN CHẾ BIẾN MÓN ĂN: K1-C9CBMA-A1 K1-CCBMA-A1 K13-CBMA-A1 K14-CBMA-A1 *BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: K13-TA-A1 K13-TN-A1 K13-TN-A2 K13-TN-A3 K14-TA-A1 K14-TN-A1 *BỘ MÔN KTCN: K13-THUD-A1 K13-VMT-A1 K13-ÐDD-A1 *BỘ MÔN SƯ PHẠM : K13-MN-A1 K13-MN-B2 K13-MN-B3 K14-MN-A1 *BỘ MÔN KẾ TOÁN : K13-KT-B1

15/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa Y – Dược

* BỘ MÔN DƯỢC: K1-CDS-A1 K1-CDS-A2 K13-DS-A1 K14-DS-A1 K13-DS-B15 K5-CD-DS * BỘ MÔN THÚ Ý: K1-C9TY-A1 K1-CTY-A1 K1-CTY-A2 * BỘ MÔN Y: K1-CDI-A1 K1-CDI-A2 K14-DS-A1 K1-ÐH-ÐI LTCD K1-ÐH-ÐI LTTC