Thông tin Học/Thi – Kiểm tra Online trên Microsoft Teams

16/04/2020

Thời khóa biểu học online Khoa KT-DL-NN

* BỘ MÔN CHẾ BIẾN MÓN ĂN: K13-CBMA-A1 *BỘ MÔN NGOẠI NGỮ: K12-TA-A1 K12-TN-A1 K13-TN-A2 K13-TN-A3 *BỘ MÔN KTCN: K12-ĐDD-B1 *BỘ MÔN SƯ PHẠM : K13-MN-B1 K13-MN-B2