Thời khóa biểu

08/04/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp VB2 YS Thời khóa biểu lớp BÁNH nhí Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời…

30/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 01.04.2019 đến ngày 07.04.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K4 mạnh tý Thời khóa biểu…

23/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa biểu lớp Dược B12 Thời khóa biểu…

16/03/2019

Thời khiểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

09/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

02/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp ĐHLTSP mầm non Thời khóa biểu lớp Dược…

23/02/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.02.2019 đến ngày 03.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.02.2019 đến ngày 03.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Khóa 3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu…