Thi Online

13/01/2022

Thi online ngày 13.01.2022

• Môn thi: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

12/01/2022

Thi online ngày 12.01.2022

• Môn thi: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

11/01/2022

Thi online ngày 11.01.2022

• Môn thi: BỆNH HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

10/01/2022

Thi online ngày 10.01.2022

• Môn thi: VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài » BÀI THI THỬ «

09/01/2022

Thi online ngày 09.01.2022

• Môn thi: TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

08/01/2022

Thi online ngày 08.01.2022

• Môn thi: HÓA DƯỢC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

07/01/2022

Thi online ngày 07.01.2022

• Môn thi: DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thơi gian làm bài thi

06/01/2022

Thi online ngày 06.01.2022

• Môn thi: DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BẢO QUẢN THUỐC (60 phút – Trắc nghiệm) •…

02/01/2022

Thi online ngày 05.01.2022

• Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự…

28/12/2021

Thi online ngày 28.12.2021

• Môn thi: DƯỢC LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

27/12/2021

Thi online ngày 27.12.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI KHOA (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE…

25/12/2021

Thi online ngày 25.12.2021

• Môn thi: KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-ĐI-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

24/12/2021

Thi online ngày 24.12.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGOẠI KHOA (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-ĐI-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

23/12/2021

Thi online ngày 23.12.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

22/12/2021

Thi online ngày 22.12.2021

• Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

21/12/2021

Thi online ngày 21.12.2021

• Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

20/12/2021

Thi online ngày 20.12.2021

• Môn thi: PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC Y TẾ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

18/12/2021

Thi online ngày 19.12.2021

• Môn thi: CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

17/12/2021

Thi online ngày 18.12.2021

• Môn thi: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1, K1-CĐI-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi

25/09/2021

Thi online ngày 25.09.2021

Đến giờ thi, thí sinh tải lại trang để xuất hiện link làm bài thi • Môn thi: Y HỌC CỔ TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A2, K13-YS-B1, K13-YS-A1, K14-YS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết…