Thi Online

25/04/2022

Thi online ngày 27.04.2022

» LINK LÀM BÀI THI THỬ « • Môn thi: DƯỢC LIỆU 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TIẾNG NHẬT NGHE…

15/03/2022

Thi online ngày 15.03.2022

• Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13, K14, K15, K1 Cao đẳng • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

14/03/2022

Thi online ngày 14.03.2022

• Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 1 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TỔNG QUAN DU LỊCH (60 phút – Tự…

13/03/2022

Thi online ngày 13.03.2022

• Môn thi: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THỰC ĐƠN (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A4, K14-CBMA-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 1 (60 phút…

12/03/2022

Thi online ngày 12.03.2022

• Môn thi: TIẾNG ANH GIAO TIẾP (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-CBMA-A3, K13-THUD-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH CBMA 2 (60 phút –…

11/03/2022

Thi online ngày 11.03.2022

• Môn thi: ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-ĐL-A3, K14-ĐL-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

10/03/2022

Thi online ngày 10.03.2022

• Môn thi: GIẢI PHẨU VẬT NUÔI (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: LẮP ĐẶT VẬN HÀNH THIẾT BỊ LẠNH (60 phút – Tự luận) •…

09/03/2022

Thi online ngày 09.03.2022

• Môn thi: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KỸ THUẬT NUÔI VÀ PHÒNG BỆNH CHIM CẢNH (60 phút – Tự…

08/03/2022

Thi online ngày 08.03.2022

• Môn thi: CHĂN NUÔI CƠ BẢN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BỆNH SẢN KHOA VÀ THỤ TINH NHÂN TẠO (60 phút – Tự luận)…

07/03/2022

Thi online ngày 07.03.2022

» BÀI THI THỬ « • Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CTY-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: CHẨN ĐOÁN BỆNH THÚ Y (60 phút – Tự luận)…

24/01/2022

Thi online ngày 24.01.2022

• Môn thi: Y TẾ CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG (60…

23/01/2022

Thi online ngày 23.01.2022

• Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-YS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: GIÁO DỤC THỂ CHẤT (20 phút – Trắc nghiệm) •…

22/01/2022

Thi online ngày 22.01.2022

• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LIỆU 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

21/01/2022

Thi online ngày 21.01.2022

• Môn thi: ĐỒ CHƠI VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: QUẢN TRỊ…

20/01/2022

Thi online ngày 20.01.2022

• Môn thi: KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-MN-A1, K13-MN-B3 (THPT) • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: PHƯƠNG PHÁP…

19/01/2022

Thi online ngày 19.01.2022

• Môn thi: TẠO HÌNH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

17/01/2022

Thi online ngày 18.01.2022

» LINK THI THỬ « • Môn thi: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON (120 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: SỨC KHỎE…

15/01/2022

Thi online ngày 16.01.2022

• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12, K13, K14 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

14/01/2022

Thi online ngày 14.01.2022

• Môn thi: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-DS-B15 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 2 (60 phút –…