Thi Online

24/01/2022

Thi online ngày 24.01.2022

• Môn thi: Y TẾ CỘNG ĐỒNG (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-YS-B1, K14-YS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG (60…

23/01/2022

Thi online ngày 23.01.2022

• Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-YS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: GIÁO DỤC THỂ CHẤT (20 phút – Trắc nghiệm) •…

22/01/2022

Thi online ngày 22.01.2022

• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LIỆU 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

21/01/2022

Thi online ngày 21.01.2022

• Môn thi: ĐỒ CHƠI VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: QUẢN TRỊ…

20/01/2022

Thi online ngày 20.01.2022

• Môn thi: KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K14-MN-A1, K13-MN-B3 (THPT) • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: PHƯƠNG PHÁP…

19/01/2022

Thi online ngày 19.01.2022

• Môn thi: TẠO HÌNH (60 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: KỸ NĂNG GIAO TIẾP (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

17/01/2022

Thi online ngày 18.01.2022

» LINK THI THỬ « • Môn thi: GIÁO DỤC HỌC MẦM NON (120 phút – Tự luận) • Lớp: K13-MN-B2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: SỨC KHỎE…

15/01/2022

Thi online ngày 16.01.2022

• Môn thi: CHÍNH TRỊ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12, K13, K14 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: PHÁP LUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp:…

14/01/2022

Thi online ngày 14.01.2022

• Môn thi: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K13-DS-B15 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ 2 (60 phút –…

13/01/2022

Thi online ngày 13.01.2022

• Môn thi: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

12/01/2022

Thi online ngày 12.01.2022

• Môn thi: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

11/01/2022

Thi online ngày 11.01.2022

• Môn thi: BỆNH HỌC (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài

10/01/2022

Thi online ngày 10.01.2022

• Môn thi: VIẾT ĐỌC TÊN THUỐC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận) • Lớp: K14-DS-A2 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài » BÀI THI THỬ «

09/01/2022

Thi online ngày 09.01.2022

• Môn thi: TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

08/01/2022

Thi online ngày 08.01.2022

• Môn thi: HÓA DƯỢC (60 phút – Trắc nghiệm + Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: DƯỢC LÝ 1 (60 phút – Trắc nghiệm)…

07/01/2022

Thi online ngày 07.01.2022

• Môn thi: DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thơi gian làm bài thi

06/01/2022

Thi online ngày 06.01.2022

• Môn thi: DƯỢC LÝ 2 (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: BẢO QUẢN THUỐC (60 phút – Trắc nghiệm) •…

02/01/2022

Thi online ngày 05.01.2022

• Môn thi: QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC (90 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CDS-A3, K1-CDS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h30 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: HÓA SINH (60 phút – Tự…

28/12/2021

Thi online ngày 28.12.2021

• Môn thi: DƯỢC LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài