Thông Báo

11/05/2020

Thi online ngày 15.05.2020

• Môn thi: NGOẠI NGỮ CƠ BẢN (60 phút – Trắc nghiệm) • Lớp: K1-CĐI-A1 • Thời gian bắt đầu: 19h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài • Môn thi: TÂM LÝ – Y ĐỨC (60 phút – Tự…

04/05/2020

Thi online ngày 04.05.2020

• Môn thi: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12-DS-A2, K12-DS-A3, K12-DS-A4 • Thời gian bắt đầu: 18h00 • Thời gian kết thúc: 19h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian làm bài thi • Môn thi: MARKETING DƯỢC (60 phút – Trắc…

28/04/2020

Thi online ngày 29.04.2020

• Môn thi: KÝ SINH TRÙNG (Vấn đáp) • Lớp: K13-TY-A • Thời gian bắt đầu: 14h00 • Môn thi: ĐIỆN KỸ THUẬT (60 phút – Tự luận) • Lớp: K12-ĐDD-B1 • Thời gian bắt đầu: 19h00 • Thời gian kết thúc: 20h00 • Link làm bài thi: Đã hết thời gian…