Thời khóa biểu

23/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 25.03.2019 đến ngày 31.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa biểu lớp Dược B12 Thời khóa biểu…

16/03/2019

Thời khiểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18.03.2019 đến ngày 24.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

09/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 11.03.2019 đến ngày 17.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp…

02/03/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 04.03.2019 đến 10.03.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược K3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Mạnh Tý K4 Thời khóa biểu lớp ĐHLTSP mầm non Thời khóa biểu lớp Dược…

26/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Khóa 4(Mạnh Tý) Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10…

18/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019

Trường Trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Khóa 3 Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Khóa 4 Thời khóa biểu lớp…

12/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01 2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa…

05/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

Trường trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Trường Trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 23/12/2018 đến 29/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 23/12/2018 đến 29/12/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11…

14/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc Huế thông báo Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 như sau: Thời khóa biểu các lớp khóa 12 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS…

07/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 Thời khóa biểu các lớp khóa 12 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khóa biểu lớp DS B8 Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu…

01/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 Thời khóa biểu các lớp K12 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khóa biểu lớp Điều dưỡng Chuyển đổi Thời khóa biểu lớp DS-B8  Thời khóa biểu…

24/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 26/11/2018 đến 02/12/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp DS-B8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp DS-B11 Thời…

18/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp K11-CBMA Thời khóa biểu lớp K11-SPMN Thời khóa biểu lớp Sơ cấp CBMA Thời khóa biểu lớp Sơ cấp CBMA Thời khóa biểu các lớp K12…

10/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 12/11/2018 đến 17/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 Thời khoá biểu lớp VB2 Điều Dưỡng Thời khoá…

04/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 (Đã thay đổi) Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8…

27/10/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 29/10/2018 đến 03/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 29/10/2018 đến 03/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 3 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 1, 2 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên…

21/10/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 22/10/2018 đến 27/10/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 22/10/2018 đến 27/10/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 1, 2 (Thay đổi) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Khoá 3 (Thay đổi) Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên…