60 ທຶນການສືກສາແບບຟຣີພີເສດ (ແບບມີເບ້ຍລ້ຽງ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ) ມອບໃຫ້ກຳມະກອນຄົນລາວ. ເມືອລົງທະບຽນຮຽນສາຍຊັ້ນສູງແບບທາງການ

Ngày đăng: 03-08-2020

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

60 ທຶນການສືກສາແບບຟຣີພີເສດ (ແບບມີເບ້ຍລ້ຽງ, ບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ) ມອບໃຫ້ກຳມະກອນຄົນລາວ. ເມືອລົງທະບຽນຮຽນສາຍຊັ້ນສູງແບບທາງການ 4 ສາຍ:
1. ແພດການຢາ
2. ແພດທົ່ວໄປ
3. ສັດຕະວະແພດ
4. ວິຊາການປຸງແຕ່ງອາຫານ


ເງື່ອນໄຂແມ່ນໃຫ້ຕົງກັບຄະແນນມາດຖານຂອງວິຊາຊີບໃນລະດັບຊາດ ແລະ ອາຊີ, ໃນເດືອນ 8 ປີ 2020 ທາງວິທະຍາໄລຊັ້ນສູງ ເອົາລ່າກ – ເຫ້ ນຳສະເໜີສິດທີພີເສດອັນຍີງໃຫຍ່ຂອງປີມາມອບໃຫ້ກັບບັນດານັກຮຽນ, ນັກສືກສາ ສັນຊາດລາວ. ພິເສດ ວິທະຍາໄລຈະຮັບຮອງເລື່ອງມີວຽກເຮັດງານທຳແບບ 100% ຫຼັງຈາກທີຮຽນຈົບແບບສົມບູນ.
30 ທືນການສືກສາທີເຕັມຮູບແບບທຸກພາກສ່ວນ – ຟຣີ 100% ເຂົ້າສືກສາຟຣີທຸກຂະແໜງວິຊາຮຽນ ທືນສູງເຖີງ 33 ລ້ານດົ່ງ.
– ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ: ນັກຮຽນຕ້ອງຈັບຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ, ຜົນຂອງການຈົບຊັ້ນ ມ7 ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ເກັ່ງ ຂື້ນໄປ, ສາມາດຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາຫວຽດນາມ.
> 30 ທືນການສືກສາເຄີ່ງຮູບແບບທຸກພາກສ່ວນ, ຟຣີ 50 % ເຂົ້າສືກສາຟຣີທຸກຂະແໜງວິຊາຮຽນ ທືນສູງເຖີງ 17 ລ້ານດົ່ງ.
– ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ: ນັກຮຽນຕ້ອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ, ຜົນຂອງການຈົບຊັ້ນ ມ7 ແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ປານກາງ, ສາທາດຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາຫວຽດນາມ.
ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້: https://bit.ly/3ch1yQ5
*ແນະນຳຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນແບບ ອ່ອນລາຍ (online) ໄດ້ທີ່ນີ້: https://bit.ly/2WcPkCm