Thông Báo

16/01/2019

Bảng điểm con và bảng điểm tổng kết toàn các lớp VB2 YS

*Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Quảng Điền *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Quảng Điền *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Phú Lộc *Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Phú Lộc *Bảng điểm con toàn khóa lớp VB2 Huế *Tổng kết toàn khóa lớp VB2 Huế *Bảng…

12/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01 2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa…

05/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

Trường trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Trường Trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 23/12/2018 đến 29/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 23/12/2018 đến 29/12/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11…