Thông Báo

21/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 23/07/2018 đến 28/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 23/07/2018 đến 28/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp K11-DS-A Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều…

14/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 16/07/2018 đến 21/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 16/07/2018 đến 21/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

07/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 09/07/2018 đến 14/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp K11-DS-A Thời khoá biểu lớp…

01/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 02/07/2018 đến 07/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

24/06/2018

Số báo danh và lịch thi Tốt nghiệp Khoá 10

Danh sách thi thực hành K10-CBMA Danh sách thi thực hành K10-DS Danh sách thi thực hành K10-MN Danh sách thi thực hành K10-YS Danh sách thi Tốt nghiệp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Chính trị và Lý thuyết tổng hợp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Thực hành…

24/06/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 25/06/2018 đến 30/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 25/06/2018 đến 30/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời…