Thông Báo

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Trường Trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 23/12/2018 đến 29/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 23/12/2018 đến 29/12/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11…

14/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc Huế thông báo Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 như sau: Thời khóa biểu các lớp khóa 12 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS…