Học vụ

07/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 09/07/2018 đến 14/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp K11-DS-A Thời khoá biểu lớp…

01/07/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 02/07/2018 đến 07/07/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 02/07/2018 đến 07/07/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời khoá biểu lớp…

24/06/2018

Số báo danh và lịch thi Tốt nghiệp Khoá 10

Danh sách thi thực hành K10-CBMA Danh sách thi thực hành K10-DS Danh sách thi thực hành K10-MN Danh sách thi thực hành K10-YS Danh sách thi Tốt nghiệp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Chính trị và Lý thuyết tổng hợp Khoá 10 Lịch thi Tốt nghiệp Thực hành…

24/06/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 25/06/2018 đến 30/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 25/06/2018 đến 30/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời…

16/06/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 18/06/2018 đến 23/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 18/06/2018 đến 23/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời…

09/06/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 11/06/2018 đến 16/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 11/06/2018 đến 16/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Liên thông Điều Dưỡng Thời…

02/06/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 04/06/2018 đến 09/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 04/06/2018 đến 09/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp K10-CBMA Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp…

26/05/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 28/05/2018 đến 02/06/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 28/05/2018 đến 02/06/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp K10-CBMA Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp…

19/05/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 21/05/2018 đến 26/05/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 21/05/2018 đến 26/05/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp K10-CBMA Thời khoá biểu lớp K10-DS-A Thời khoá biểu lớp K10-MN Thời khoá biểu lớp…

12/05/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 14/05/2018 đến 19/05/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 14/05/2018 đến 19/05/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp DS-B7, 8 Thời khóa biểu lớp DS-B9 Thời khóa biểu lớp K10-CBMA Thời khóa biểu lớp K10-DS-A Thời khóa biểu lớp K10-MN Thời khóa biểu lớp…