Học vụ

12/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01 2019

Trường trung cấp Âu lạc Huế Thông báo Thời khóa biểu các lớp từ ngày 14.01.2019 đến ngày 20.01.2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Dược B9 Thời khóa biểu lớp Dược B10 Thời khóa biểu lớp Dược B11 Thời khóa…

05/01/2019

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019

Trường trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019

Trường Trung cấp Âu lạc Thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 cụ thể như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11 Thời khóa biểu lớp…

22/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 23/12/2018 đến 29/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc thông báo thời khóa biểu các lớp từ ngày 23/12/2018 đến 29/12/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp CĐLT điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS B10 Thời khóa biểu lớp DS B11…

14/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

Trường Trung cấp Âu lạc Huế thông báo Thời khóa biểu các lớp từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 như sau: Thời khóa biểu các lớp khóa 12 Thời khóa biểu lớp CĐLT Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp CĐLT Dược Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu lớp DS…

07/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 Thời khóa biểu các lớp khóa 12 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khóa biểu lớp DS B8 Thời khóa biểu lớp DS B9 Thời khóa biểu…

01/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

Thời khóa biểu các lớp từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 Thời khóa biểu các lớp K12 Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều dưỡng Thời khóa biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khóa biểu lớp Điều dưỡng Chuyển đổi Thời khóa biểu lớp DS-B8  Thời khóa biểu…

01/12/2018

Điểm khoá học 2017-2018 lớp Y sỹ chuyển đổi

Xin bấm và link bên dưới để tải về: Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Quảng Điền  Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Phú Lộc Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại Huế Điểm tổng kết năm học 2017-2018 học tại A Lưới

24/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 26/11/2018 đến 02/12/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp DS-B8 Thời khoá biểu lớp DS-B9 Thời khoá biểu lớp DS-B10 Thời khoá biểu lớp DS-B11 Thời…

18/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018 như sau: Thời khóa biểu lớp K11-CBMA Thời khóa biểu lớp K11-SPMN Thời khóa biểu lớp Sơ cấp CBMA Thời khóa biểu lớp Sơ cấp CBMA Thời khóa biểu các lớp K12…

15/11/2018

Điểm lần 1 và điểm tổng kết năm học 2017-2018 khoá 11

* Bộ môn Thú Y: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết năm học 2017-2018 * Bộ môn Y Sỹ: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết năm học 2017-2018 * Bộ môn Sư phạm Mầm non: Điểm lần 1 năm học 2017-2018 Điểm tổng kết…

10/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 12/11/2018 đến 17/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 12/11/2018 đến 17/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 Thời khoá biểu lớp VB2 Điều Dưỡng Thời khoá…

07/11/2018

Điểm khoá học 2017-2018 lớp Dược Sỹ B7

Xin bấm vào link phía dưới để tải về Điểm Khóa học 2017-2018 DS-B7 Học phần Bào chế 2, lần 2 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 1 Điểm Khóa học 2017-2018 lớp DS-B7 lần 2

04/11/2018

Thời khoá biểu các lớp từ 05/11/2018 đến 10/11/2018

Trường Trung cấp Âu Lạc Huế thông báo Thời khoá biểu các lớp từ ngày 05/11/2018 đến 10/11/2018 như sau: Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Dược Thời khoá biểu lớp Cao đẳng liên thông Điều Dưỡng Khoá 3 (Đã thay đổi) Thời khoá biểu lớp DS-B7, 8…